100

100

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

N1

N1

N10

N10

N11

N11

N12

N12

N13

N13

N14

N14

N15

N15

N16

N16

N17

N17

N18

N18

N19

N19

N2

N2

N20

N20

N21

N21

N22

N22

N23

N23

N24

N24

N25

N25

N26

N26

N27

N27

N3

N3

N34

N34

N35

N35

N36

N36

N37

N37

N38

N38

N4

N4

N40

N40

N41

N41

N42

N42

N43

N43

N44

N44

N45

N45

N46

N46

N47

N47

N48

N48

N49

N49

N5

N5

N50

N50

N51

N51

N52

N52

N53

N53

N54

N54

N6

N6

N7

N7

N73

N73

N74

N74

N75

N75

N76

N76

N77

N77

N78

N78

N79

N79

N80

N80

N81

N81

N82

N82

N83

N83

N84

N84

N85

N85

N86

N86

N9

N9

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه